sk103839 czyli Checkpoint migruje do SHA-256. Tysiące hotfixów czekają.

SHA-1 jest passe, piszą uczeni. Mniejsze i większe serwisy migrują z SHA-1 do SHA-2. Aktualizacja certyfikatów zainstalowanych na serwerach to relatywnie proste zadanie. Problem pojawia się wtedy, kiedy oprogramowanie klienckie również wymaga aktualizacji. Na przykład kilka tysięcy firewalli, które do pobrania i/lub weryfikacji aktualizacji oprogramowania, baz danych sygnatur antywirusowych, IPS, kategorii URL i innych muszą mieć możliwość weryfikacji danych zawartych w certyfikacie.

Problem nie jest wyimaginowany, Checkpoint opublikował artykuł sk103839: Check Point update and online services migration to SHA-256 based certificates, w którym przyznaje, że nawet najnowsza dostępna wersja oprogramowania  (R77.20) wymaga instalacji poprawki.

CC BY-NC-ND 2.0 yuankuei (Flickr)
CC BY-NC-ND 2.0 yuankuei (Flickr)

Na pierwszy ogień idzie klient, który zaplanował upgrade oprogramowania do R77.20 wraz z aktualizacją Jumbo Hotfix Accumulator. Jumbo hotfix dla R77.20 od wersji Take 77 zawiera również poprawki dotyczące obsługi algorytmów z rodziny SHA-2.

Kilka tysięcy  aktualizacji – do zrobienia teraz, a rezultaty zobaczymy dopiero w październiku, po faktycznej migracji certyfikatów na serwerach Checkpointa.

www.gitd.gov.pl – serwer dedykowany w OVH

Informacja publiczna uzyskana w dniu 16.02.2015, w odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2015 skierowany do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Zgodnie z duchem art. 13 ust. 1 ustawy – czyli bez zbędnej zwłoki.  Interesowały mnie tryb i kryteria wyboru dostawcy usługi hostingowej wykorzystywanej do utrzymania strony internetowej http://www.gitd.gov.pl/ a także treść, wartość oraz okres obowiązywania umowy na tę usługę.

Treść odpowiedzi:

GITD-odpowiedz-2015-02-16

Wspomniany w odpowiedzi Regulamin Zamówień Publicznych, w obecnym brzmieniu ustalony został zarządzeniem nr 10/2015 Głównego Inspektora Transportu Drogowego, które jest dostępne online.

Szczególnie zainteresowało mnie stwierdzenie:

Nie zawierano umowy – jest to standardowa usługa dzierżawy serwerów dedykowanych w fimie OVH Sp. z. o.

Pani Kobylska twierdzi, że GITD zawarł umowę dzierżawy nie zawierając umowy, a jednocześnie płaci za tę (bezumowną) dzierżawę 7679 złotych i 88 groszy rocznie. Intrygujące.

Na końcu pojawiają się formułki dotyczące mojej odpowiedzialności za błąd nadawcy, a także ochrony środowiska naturalnego – czyli Corporate email bullshit.

Zastanawia mnie, który podmiot w tym układzie biznesowym, z “bezumowną” dzierżawą w tle, dba o to, aby przedmiotowy serwer i informacje na nim przetwarzane były objęte oddziaływaniem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, o którym mowa w § 20 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Kto dba o zapewnienie dostępności informacji – na przyklad przyłączając serwer z użyciem nadmiarowych łącz do Internetu i chroniąc serwer fizycznie, przed celową bądź przypadkową manipulacją jego stanem. Zgaduję, że GITD nie oddelegowało pracowników do Roubaix w tym celu. Zapewne dba o to dostawca, tylko GITD o tym nie wie…

Oprogramowanie serwera również cierpi na  parę bolączek, ale to temat na osobne zapytanie o dostęp do informacji publicznej:

GITD-reverse-proxy-176.31.238.14.png

Czy kontrola paszportowa zwiększa bezpieczeństwo lotu?

Na forum lotnictwo.net.pl pojawił się ciekawy wątek. Jego autor poddaje w wątpliwość czujność służb bezpieczeństwa w porcie lotniczym im. Chopina w Warszawie:

Wróciłem w niedzielę z Madrytu[…] My z żoną lecieliśmy przez WAW (lotnisko Chopina w Warszawie – przyp. aut.) i CDG (lotnisko Charles de Gaulle w Paryżu – przyp. aut.), przyjaciółki przez Modlin. Po raz kolejny na Okęciu NIKT nie sprawdził żadnego naszego dowodu tożsamości. Boarding passy wydrukowane w domu czy na telefonie, dotknięcie przy wejściu do security, dotknięcie przy boardingu i tyle. W Paryżu żadnej kontroli takoż. Miałem już tak bardzo wiele razy.
[…]Na pewno się obudzą jak coś się stanie. Czy naprawdę potrzebujemy zawsze jakiś intensywnych bodźców żeby wykonywać należycie zadania, to przecież powinna być rutyna

W jednym z kolejnych postów dodaje:

Procedury bezpieczeństwa są od tego, żeby ich przestrzegać – choćby po to, żeby na pokład samolotu nie wszedł ktoś o kim wiadomo, że ma powiązania z terrorystami. Jeśli to złe prawo, to trzeba je zmienić ale nie przez jego ignorowanie.

Można to skomentować dwojako – po pierwsze, z punktu widzenia obowiązującego prawa, po drugie z perspektywy wpływu przestrzegania domniemanej procedury na bezpieczeństwo lotu.

W art. 14 Ustawy o ochronie granicy państwowej ustawodawca postanowił:

1. Przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy, w tym umowy międzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, lub przepisy prawa Unii Europejskiej.
3. Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), zwanego dalej “kodeksem granicznym Schengen”, następuje na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen.

 Z kolei Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (“kodeks graniczny Schengen”) zawiera następujące przepisy:

Artykuł 20 Przekraczanie granic wewnętrznych
Granice wewnętrzne mogą być przekraczane w każdym miejscu bez dokonywania odprawy granicznej osób niezależnie od ich obywatelstwa.

Artykuł 21 Odprawa na terytorium
Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewnętrznych nie wpływa na:
a) wykonywanie uprawnień policyjnych przez właściwe organy Państw Członkowskich na mocy prawa krajowego, o ile wykonywanie tych uprawnień nie ma skutku równoważnego z odprawą graniczną; ma to zastosowanie również do obszarów przygranicznych. W rozumieniu zdania pierwszego wykonywanie uprawnień policyjnych nie może być w szczególności uznawane za równoważne dokonywaniu odprawy granicznej, jeżeli środki policyjne:
i) nie mają na celu kontroli granicznej;
ii) są oparte na informacjach i doświadczeniu policyjnym o charakterze ogólnym, dotyczących potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego i mają na celu w szczególności walkę z przestępczością transgraniczną;
iii) są opracowywane i stosowane w sposób zdecydowanie odróżniający je od rutynowej odprawy osób na granicach zewnętrznych;
iv) są przeprowadzane na podstawie kontroli wyrywkowej;

b) kontrolę bezpieczeństwa osób przeprowadzaną w portach i na lotniskach przez właściwe organy na mocy prawa każdego Państwa Członkowskiego przez funkcjonariuszy portu lub lotniska lub przewoźników, pod warunkiem że kontrola tego typu przeprowadzana jest również w stosunku do osób podróżujących po terytorium danego Państwa Członkowskiego;

c) możliwość ustanowienia przez Państwo Członkowskie przepisów o obowiązku posiadania lub posiadania przy sobie papierów i dokumentów;

d) obowiązek zgłaszania przez obywateli państw trzecich swojej obecności na terytorium któregokolwiek Państwa Członkowskiego zgodnie z postanowieniami art. 22 Konwencji z Schengen.

Biorąc pod uwagę powyższe, wygląda na to, że autor przedstawionego na początku wpisu nie ma racji. Służby ochrony lotniska, na podstawie art. 36 ustawy o ochronie osób i mienia mają prawo ustalania uprawnień do przebywania na obszarach lub w obiektach chronionych oraz legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, ale nie mają takiego obowiązku. Prawdopodobnie przekonanie o konieczności weryfikacji tożsamości pasażerów bierze się z częstej praktyki przewoźników lotniczych, polegającej na porównaniu nazwiska na karcie pokładowej z dokumentem tożsamości. Praktyka ta wynika z regulaminu przewoźnika i zazwyczaj ma na celu uniemożliwienie odstąpienie biletu innej osobie bez wniesienia opłat przewidzianych w cenniku. Dla potwierdzenia – rzut oka na informacje dla podróżnych opublikowane przez port lotniczy, a tam w dziale kontrola dokumentów stoi czarno na białym:

Po odprawie biletowo-bagażowej oraz kontroli bezpieczeństwa pasażerowie podróżujący z Warszawy do portów lotniczych w państwach spoza strefy Schengen przechodzą przez kontrolę dokumentów prowadzoną przez Straż Graniczną.

Zakładając, że autor w takim razie postuluje obowiązek sprawdzania tożsamości pasażerów, warto zadać sobie pytanie jaki to ma sens. Czy wiadomość, że danym lotem na pewno podróżuje Jan Kowalski a nie Adam Nowak zwiększa bezpieczeństwo lotu i jego pasażerów? W przeciwieństwie do autora, nie miałbym oporów lecieć razem z Osamą bin Laden, jeżeli obowiazujące procedury bezpieczeństwa byłyby przestrzegane – to znaczy w bagażu podręcznym ani rejestrowanym tego współpasażera nie byłoby przedmiotów uznanych za niebezpieczne. Z drugiej strony, weryfikacja tożsamości po to, żeby na pokład samolotu nie wszedł ktoś o kim wiadomo, że ma powiązania z terrorystami wydaje się być kiepskim pomysłem. Po pierwsze nie wiadomo jaka miałaby być definicja powiązania z terrorystami, po drugie kto miałby tworzyć, aktualizować (jak często) i przetwarzać taką listę, po trzecie czy z tej listy można by się wypisać. Wypisz, wymaluj – no-fly list z wszystkimi jej wadami – od fałszywych alarmów, z niemowlętami włącznie, po łatwość jej ominięcia przez prawdziwych terrorystów (np. używając fałszywego dokumentu tożsamości).

Przymusowa weryfikacja dowodu tożsamości sprawiłaby kłopot zwykłemu podróżnemu, który zapomniał zabrać dowód osobisty, ale z dużym prawdopodobieństwem nie stanowiłaby żadnej przeszkody dla terrorysty, posiadającego przy sobie czysty jak łza paszport kupiony od odpowiedniego specjalisty. Założenie, że ktoś o kim wiadomo, że ma powiązania z terrorystami i stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa lotu, będzie posługiwał się dokumentem ujawniającym jego prawdziwą tożsamość (a co za tym idzie – owe powiązania) jest naiwne. Jeżeli z kolei ma powiązania z terrorystami ale nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa lotu to dlaczego akurat służby ochrony lotniska czy też pracownicy linii lotniczych mieliby się taka osobą zajmować (a nie na przykład policja, czy też inne powołane do tego celu służby)zakładając, że na to powiązanie z terrorystami jest jakiś paragraf.

Weryfikacja tożsamości może mieć sens, ale w innym modelu kontroli bezpieczeństwa, np. takim jaki stosowany jest na lotnisku Ben Gurion w Tel Awiwie. Okazanie dokumentu stwierdzającego tożsamość jest tam tylko wstępem do jej badania, a nie celem samym w sobie. Kontrola dokumentów połączona z dość intensywnym wywiadem może zająć nawet kilkadziesiąt minut, ale za to nie musiałem zdejmować butów ani pozbywać się napojów (powyżej 1l.) z bagażu podręcznego przed prześwietleniem, a mój pasek ze stalową sprzączką nie stanowił problemu przy przejściu przez wykrywacz metali.

Zasada czystego biurka – clean desk policy

CC BY-NC-SA 2.0 Tal-Bright
CC BY-NC-SA 2.0 Tal Bright

Przemierzałem budynek, w  którym obowiązuje zasada czystego biurka (clean desk policy), a na ścianach co kilka metrów wiszą plakaty przypominające o tym fakcie. Mijając małą salę konferencyjną zobaczyłem stół przygotowany dla trzech osób, na nim dokumenty, a w promieniu kilku metrów nie było żywej duszy. Zdjęcia brak, bo wykonywanie zdjęć było zabronione (ale jak wiadomo, norma prawna zapisana w art. 278 Kodeksu Karnego nie jest respektowana przez złodziei, a intruz niekoniecznie będzie zainteresowany przestrzeganiem polityki bezpieczeństwa).

FireEye, FPC, DLP, IPS i inne słowa kluczowe dobrze sie sprzedają. Niestety najsłabszym ogniwem byli i są ludzie, a nie środki techniczne. Z drugiej strony nie ma lepszej ochrony niż zespół dobrze wyszkolonych, inteligentnych osób.

Ciekawe jak często można pracownikom przeprowadzać szkolenie z podstaw bezpieczeństwa – unikając zmęczenia materiału i mechanicznych odpowiedzi pozbawionych odrobiny refleksji – tak żeby każdy cykl szkoleń zmniejszał liczbę klikniętych linków, otwartych załączników w niezamawianej korespondencji elektronicznej, czy też pozostawionych na biurku przedmiotów.

W tym temacie: ciekawa decyzja administracyjna dotycząca poświadczenia bezpieczeństwa.

Bezpieczna komunikacja przy użyciu pojemnika z moczem

Nie wiem jak często przedstawiony poniżej sposób komunikowania się jest wykorzystywany, ale niewątpliwie jest prosty a zarazem dość bezpieczny – a tych dwóch kryteriów łącznie nie spełnia np. GPG – tutaj instrukcja wysyłania zaszyfrowanej wiadomości.speak-in-confidence

Dla wyjaśnienia – ulotka, pojemnik oraz naklejki zlokalizowane są w toalecie dla pacjentek. Pojemnik (oznakowany lub nie) pacjentka pozostawia na półce w środku, a personel regularnie odbiera cały zestaw pojemnikó. Dość skutecznie blokuje to możliwość przechwycenia wiadomości przez osobę niepożądaną.

W Wielkiej Brytanii położne rutynowo odpytują ciężarne czy mają wsparcie w domu, czy mają jakieś problemy, a czasami wprost – czy nie są ofiarami przemocy. Często podczas spotkania obecny jest mąż/partner pacjentki – co oczywiście stanowi przeszkodę, jeżeli jest on domniemanym sprawcą. Jednym ze sposobów na ominięcie tego problemu jest sprowokowanie sytuacji sam na sam przy użyciu różnych zabiegów socjotechnicznych, ale oprócz tego, jak widać na załączonym powyżej obrazku, istnieje dodatkowy kanał komunikacji.

“Proszę pozostawić nam próbkę do analizy – w toalecie, na ścianie po lewej stronie jest instrukcja.”

 

Checkpoint IPS – protect internal hosts only – jak to działa?

Ostatnio otrzymałem takie oto pytanie:

Jak działa Checkpoint IPS, jeżeli w konfiguracji modułu,  w sekcji “Protection scope”  wybraje jest ustawienie “Protect internal hosts only”.

Checkpoint-protect-internal-hosts-only

Precyzyjniej rzecz ujmując, pytający chciał wiedzieć, czy w takiej konfiguracji moduł IPS będzie analizował tylko ruch przepływający pomiędzy interfejsem o topologii “External” a interfejsami o topologii “Internal”, czy też może analizie będzie również poddany ruch “Internal” do “Internal”.

Odpowiedź wcale nie jest oczywista, co można zaobserwować m.in. w dyskusji na cpug.org. Również logika modułu firewall, który decyzje podejmuje zazwyczaj przed trasowaniem pakietu, tj. w sytuacji, kiedy tylko interfejs źródłowy jest znany, sugeruje że omawiane ustawienie wymusza analizę ruchu, którego źródło to interfejs o topologii “External”

Checkpoint-topology

Stan faktyczny jest taki, że analizie poddawany jest każdy ruch kierowany do interfesju “Internal” – bez względu na jego interfejs źrodłowy – zarówno “External” jak i “Internal”. Dodatkowo, w przypadku kiedy sygnatura ma typ “Server/Client”, analizie poddany będzie ruch “Internal” do “External”.

Źródło: Checkpoint sk94072

Jakie jest znaczenie praktyczne tego ustawienia? Pokażę to na przykładzie.

Firewall brzegowy z uruchomionym modułem IPS. W profilu IPS aktywna sygnatura typu “Server protection”, chroniąca serwer www Apache przed atakami na pewną podatność. Profil ruchu: 1 000 000 nowych połączeń na godzinę, z tego 100 000 w kierunku “External”->”Internal”, 200 000 “Internal”->”Internal” i 700 000 “Internal”->”External”.  Dla uproszczenia zakładam, że 50% ruchu we wszystkich kierunkach to ruch HTTP.

Wersja 1 – aktywne jest ustawienie “Protect internal hosts only”
Ruch HTTP kierowany do interfejsów “Internal” to 50%x(100 000+200 000)=150 000 połączeń na godzinę. Tyle połączeń zostanie poddanych analizie przez aktywną sygnaturę, w celu ochrony chronionych serwerów www znajdujących się za interfejsami “Internal”. Jest to analogiczne do stosowanej w Snorcie konstrukcji any -> $HOME_NET.

Wersja 2 – aktywne jest ustawienie “Perform IPS inspection on all traffic”. Ruch HTTP kierowany do wszystkich interfejsów to 50%x1 000 000=500 000 połączeń na godzinę – i wszystkie one zostaną poddane analizie. De facto sensor w tej konfiguracji chroni “cały  Internet” przed atakami – analogiczne do Snortowego any -> any

Można przywołać wiele argumentów na obronę tezy, że inspekcji powininen być poddawany cały ruch – wykrywanie hostów z sieci wewnętrznej dokonujących ataków na obce systemy, wykorzystując zasoby organizacji, że sensor powinien być odpowiednio zlokalizowany itd. W praktyce jest tak, że klienci kupując urządzenia wymiarują je do celu ochrony własnej sieci,a uruchomienie trybu ochrony “wszystkiego” może powodować problemy z wydajnością, stabilnością, aż do odmowy wykonania usługi włącznie.

Producent zaleca, w zbiorze najlepszych praktyk dotyczących wydajności, aby używać ustawienia “Protect internal hosts only”. Odmienna konfiguracja – jeżeli jest pożądana – powinna być poprzedzona testowaniem i optymalizacją profilu IPS, a jeszcze lepszym rozwiązaniem wydaje się być przerzucenie ciężaru analizy ruchu wychodzącego na zewnątrz bliżej źródła – np. na serwer proxy albo oprogramowanie uruchomione na urządzeniu klienckim.

Dostawa urządzenia firewall – Sąd Okręgowy w Warszawie [ZP/OI/54/12]

Informacja publiczna uzyskana w dniu 11.12.2014 w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2014. Zapytanie dotyczyło zamówienia publicznego pod tytułem:
“Upgrade urządzenia firewall Fortigate FG-620B, dostawa urządzenia firewall Fortigate FG-300C oraz urządzenia firewall Fortigate FG-200B wraz z aktualnymi oprogramowaniami i konfiguracją, a także aktualizacja oprogramowania w urządzeniu FortiAnalizer 1000C wraz konfiguracją, wsparcie techniczne oraz szkolenie z obsługi przedmiotowych urządzeń”

Zamawiający: Sąd Okręgowy w Warszawie

Treść odpowiedzi:

SO-ado 065-1182_14

Załączniki do odpowiedzi na zapytanie:

SOWAW-image2014-12-11-145437
SOWAW-image2014-12-11-145906
SOWAW-image2014-12-11-150341
SOWAW-image2014-12-11-151020
SOWAW-image2014-12-11-151207

Dostawa zapór sieciowych – Urząd Patentowy RP [BG-II/211/28/2014]

Informacja publiczna uzyskana w dniu 08.12.2014 w odpowiedzi na wniosek z dnia 28.11.2014. Zapytanie dotyczyło zamówienia publicznego pod tytułem:
“Dostawa zapór sieciowych typu Edge Firewall i Internal Firewall wraz z instalacją i konfiguracją”

Zamawiający: Urząd Patentowy RP

Treść odpowiedzi:

UPRP-BG-II_211_28_2014

Załączniki do odpowiedzi na zapytanie:

UPRP-300004-2014
UPRP-SIWZ_08
UPRP-MONOLIT

Dostawa urządzeń do ochrony sieci – Krajowe Biuro Wyborcze [ZP-3710-23/14]

Informacja publiczna uzyskana w dniu 28.11.2014 w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.11.2014. Zapytanie dotyczyło zamówienia publicznego pod tytułem:
“Zakup, dostawa i wdrożenie 50 urządzeń do ochrony sieci z systemem do centralnego zarządzania dla Krajowego Biura Wyborczego i delegatur Krajowego Biura Wyborczego”

Zamawiający: Krajowe Biuro Wyborcze

Treść odpowiedzi:

KBW-ZP-3710-23_14

Dokumenty dostępne pod adresem http://pkw.gov.pl/zamowienia-publiczne/zakup-dostawa-i-wdrozenie-50-urzadzen-do-ochrony-sieci-z-systemem-do-centralnego-zarzadzania-dla-krajowego-biura-wyborczego-i-delegatur-krajowego-biura-wyborczego.html w dniu 18.02.2015:

ZP-3710-23-14zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ZP-3710-23-14zawiadomienie o poprawieniu oczywistej omyłki rach

SIWZ_23_14 – AK

Załącznik do odpowiedzi na zapytanie:

SKMBT_C45214112814130-oferta na UTM-y

RE-BIP czyli publikuję nieopublikowaną informację publiczną

Z racji swoich zawodowych (ale nie tylko) zainteresowań, wiedziony naturą badacza, awanturnika, ale też obywatela, sięgam czasem po informację publiczną. Ukłony w stronę p. Piotra Waglowskiego (VaGla), który wielokrotnie w swoim serwisie pokazywał zarówno ułomności i niedostatki  obowiązującego prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej, jak też istniejące w obecnym stanie prawnym możliwości. Tworzę więc kategorię RE-BIP – w której postaram się publikować wszelkie pozyskane w drodze zapytania o dostęp do informacji publicznej informacje o sprawach publicznych. bip.gov.plWyręczam w ten sposób dysponentów tych informacji, którzy zamiast wysyłać mi odpowiedź pocztą elektroniczną powinni1 mogliby opublikować ją w Biuletynie Informacji Publicznej. Na początek opublikowałem trzy otrzymane w 2014 roku odpowiedzi – które były merytorycznie poprawne i dostarczyły mi informacji, o które zabiegałem, ale ich forma pozostawia wiele do życzenia – zapraszam do sprawdzenia.

1 Niestety tylko mogliby, za sprawą art. 8 ust. 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej:

Podmioty,  o  których  mowa  w  art.  4  ust.  1  i  2,  obowiązane  są  do udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej informacji publicznych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3, pkt 4 lit. a tiret drugie, lit. c i d i pkt 5. Podmioty, o których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,  mogą  udostępniać  w  Biuletynie  Informacji Publicznej również inne informacje publiczne.